Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

27-11-23 Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową

Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową

§1

Organizator:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz

§2

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej techniką dowolną. Ozdoba może
być tradycyjna, jak również nowatorska. Wszystkie zgłoszone ozdoby wykonane zgodnie
z regulaminem będą prezentowane w siedzibie MGCKSiT.

§3

Celem konkursu jest:
• powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
• pobudzanie aktywności twórczej,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej,
• alternatywna forma spędzania wolnego czasu.
§4

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z terenu miasta
i gminy Siewierz.

§5
Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:
• przedszkolaki i klasa 0,
• klasa I-III szkoła podstawowa,
• klasa IV-VIII szkoła podstawowa,
• szkoła średnia,
• dorośli powyżej 18 lat.

§6

1. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element
umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki oraz posiadać przyczepiony
czytelny bilecik z imieniem i nazwiskiem twórcy.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
§7

1. Za formalne zgłoszenie w konkursie uważa się złożenie pracy wraz z Kartą zgłoszenia
(Załącznik nr 1) oraz Zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).

2. Prace będą przyjmowane w terminie do 11.12.2023 r.
3. Prace można składać indywidualnie w siedzibie MGCKSiT lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a,
42-470 Siewierz.
4. Ozdoby muszą być zapakowane w taki sposób, by nie uległy zniszczeniu.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
bezterminowego wykorzystywania prac przez Organizatora.
6. Organizator nie zwraca dostarczonych prac konkursowych.

§8

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez
Organizatora.
2. Komisja konkursowa przy ocenie prac dla wszystkich kategorii będzie brała pod uwagę:
• pomysł i inwencję twórczą,
• walory artystyczne i estetyczne,
• wkład pracy, pracochłonność i staranność.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Możliwe jest też
przyznanie wyróżnień.
4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na profilu Facebook
Organizatora oraz stronie internetowej www.mgcksit.siewierz.pl
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
§9

1. Wyłonienie zwycięskich prac nastąpi w terminie do 15.12.2023 r.
2. O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną zawiadomieni e-mailowo lub
telefonicznie. Organizator nie wysyła nagród pocztą.
3. Najlepsze prace zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mgcksit.siewierz.pl
§10

1. Regulamin konkursu dostępny jest na profilu Facebook Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mgcksit.siewierz.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia do Konkursu na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ........................................................................

2. Adres do korespondencji: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Telefon kontaktowy: ...............................................................................................................

4. E-mail: .....................................................................................................................................

5. Kategoria: .................................................................................................

..................................... .........................................
(data i miejscowość) (podpis uczestnika)

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ...................................................

...............................................................................................................

w Konkursie na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową.

..................................... .........................................
(data i miejscowość) (podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) ...........................................................................

w związku z udziałem w Konkursie na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową organizowanym
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystki w Siewierzu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy,
że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu, z siedzibą w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.
2. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji, informacji
i promocji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy mgcksit@siewierz.pl.
4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

............................... ............................................
(data i miejscowość) (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna)