Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

UWAGA RODZICE! ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO  SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Począwszy od dnia 13 lutego 2023 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.7.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 23 stycznia 2023 r., wydanym na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).           

Szczegółowe terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

 

Lp.

 

 Rodzaj czynności

    Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

     Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

  1

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 13 lutego 2023 r.

do 10 marca 2023 r.

 

 

od 01 sierpnia 2023 r.

do 11 sierpnia 2023 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 13 marca 2023 r.

do 24 marca 2023 r.

 

od 14 sierpnia 2023 r.

do 22 sierpnia 2023 r

 3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów nie zakwalifikowanych

 

27 marca 2023 r.

 

 23 sierpnia 2023 r.

4

Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego  kandydata  woli przyjęcia
do szkoły podstawowej

 

od 28 marca 2023 r.                       

do 17 kwietnia 2023 r.

 

od 24 sierpnia 2023 r.

do 30 sierpnia 2023 r.

 5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

  18 kwietnia 2023 r.

 

  31 sierpnia 2023 r.

 

*Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1411).

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium: 8 punktów;
  2. Kandydat do klasy pierwszej realizował w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów;
  3. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów;
  4. W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty.

 

Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:

 

  1. Pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania kryteriów wymienionych pkt. 1 i 4.
  2. Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

       – co do spełniania kryteriów wymienionych w pkt. 2 i 3.

 

Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego uzyskać można na stronie internetowej szkoły w zakładce  "REKRUTACJA" (PLIK DO POBRANIA) lub w sekretariacie szkoły pod numerem tel. (32) 67 41 335.

 UKRAINA (DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY) - WNIOSEK DO POBRANIA

 UKRAINA (DZIECI Z OBWODU SZKOŁY) - WNIOSEK DO POBRANIA

 

Serdecznie zapraszam

Rafał Wieja 

Dyrektor szkoły