Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Rekrutacja do klasy pierwszej

 

UWAGA RODZICE! ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO  SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Począwszy od dnia 17 lutego 2020 r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28 stycznia 2020  r., wydanym na podstawie art. 29 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.).           

                       

Szczegółowe terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

od 17 lutego 2020 r.

do 6 marca 2020 r.

od 3 sierpnia 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 9 marca 2020 r.

do 20 marca 2020 r.

 

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

24 marca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

4

Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej

od 24 marca 2020 r.

do 17 kwietnia 2020 r.

od 25 sierpnia 2020 r.

do 28 sierpnia 2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2020 r.

31 sierpnia 2020 r.

 

*Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2017 r., poz. 1411).

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium:

    8 punktów;

  1. Kandydat do klasy pierwszej realizował w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania

     przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów;

  1. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do

    szkoły – wartość kryterium: 8 punktów;

  1. W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty.

 

Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:

 

  1. Pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania kryteriów wymienionych pkt. 1 i 4
  2. Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

 – co do spełniania kryteriów wymienionych w pkt. 2 i 3.

 

Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego uzyskać można na stronie internetowej szkoły w  zakładce Rekrutacja lub osobiście w sekretariacie szkoły oraz pod numerem tel. (32) 67 41 335.