Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Warunki przebiegu egzaminu ósmoklasisty

 

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. KSIĘSTWA SIEWIERSKIEGO W SIEWIERZU

 

 1. Uczniów obowiązuje strój odświętny.
 2. Uczniowie piszą egzamin w następujących salach:
 • język polski: hala sportowa oraz pracownie 8 – 11,
 • matematyka: hala sportowa oraz pracownie 8 – 11,
 • język angielski: pracownie: 23, 24, 26, 28, 37, 39 oraz 8 – 11.
 1. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.00. Zbierają się, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, na parkingu przed halą sportową i stosują się do poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły. Przed wejściem do szkoły mierzona jest temperatura ciała.
 2. Uczniowie wchodzą głównym wejściem do hali sportowej, w kolejności klas: a, b, c. Uczniowie klasy wchodzą w kolejności alfabetycznej.
 3. Uczniowie udają się schodami na górny korytarz hali sportowej, tam pozostawiają swoje rzeczy w wyznaczonym miejscu i schodzą schodami (obok biblioteki) do hali sportowej lub pracowni, które stanowią sale egzaminacyjne.
 4. Uczniowie wnoszą na salę egzaminacyjną tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz na egzamin z matematyki – linijkę (ekierka lub kątomierz są niedozwolone). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych lub ścieralnych, a także korzystanie z przyborów z nadrukowanymi pomocami naukowymi, np. wzorami matematycznymi, tabliczką mnożenia itp. W przypadku posiadania niedozwolonych przyborów uczeń nie będzie mógł wnieść ich na salę. Szkoła dysponuje zapasowymi przyborami piśmienniczymi dla uczniów.
 5. Uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody niegazowanej. Podczas pracy z arkuszem woda stoi na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 6. Niedozwolone jest wniesienie do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, smartfon, tablet, smartwatch itp.).
 7. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i według kolejności na liście. Przy wejściu otrzymują koszulkę z naklejkami z kodem kreskowym oraz kartką
  z numerem pesel i kodem ucznia. Uczniowie sprawdzają czy na materiałach znajduje się ich imię i nazwisko. Jeśli otrzymali nie swoje materiały zgłaszają to nauczycielowi z zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.
 8. Numer stolika, przy którym będzie siedział uczeń jest losowany przez nauczyciela
  z zespołu nadzorującego i odnotowywany w dokumentacji.
 9. Przed egzaminem uczniowie wysłuchują poleceń i wytycznych przewodniczącego zespołu nadzorującego i stosują się do nich w trakcie egzaminu.
 10. O godzinie 9.00 zdający otrzymują arkusze egzaminacyjne. Obowiązkiem ucznia jest:
 • przeczytanie instrukcji na pierwszej stronie arkusza,
 • sprawdzenie kompletności arkusza – czy są wszystkie strony zeszytu zadań i czy jest karta odpowiedzi,
 • szybkie przejrzenie arkusza pod kątem jakości wydruku – czy druk jest czytelny, czy nie ma pustych lub zaczernionych miejsc,
 • na matematyce – wyrwanie ze środka karty rozwiązań zadań.

W tym czasie niedozwolone jest przeglądanie zadań w arkuszu. Jeśli arkusz jest wadliwy uczeń ma obowiązek zgłoszenia tego zespołowi nadzorującemu. Jeśli uczeń nie zgłosi wadliwości arkusza w czasie czynności organizacyjnych, później
w trakcie egzaminu nie będzie już możliwości wymiany arkusza.

 1. Po sprawdzeniu jakości arkusza, uczniowie kodują arkusz: wpisują kod ucznia i numer pesel oraz naklejają naklejkę z kodem kreskowym w odpowiednich miejscach (na stronie tytułowej zeszytu zadań, na karcie odpowiedzi oraz na karcie rozwiązań zadań z matematyki). W przypadku uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja), czynności związane z kodowaniem arkusza wykonuje zespół nadzorujący.
 2. Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, uczeń może być wpuszczony do sali – pracę z arkuszem kończy jednak w czasie zapisanym na tablicy.
 3. Po czynnościach organizacyjnych, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje czas trwania egzaminu na tablicy i uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem.
 4. Czas pracy zdających wynosi:
 • język polski: 120 minut + 60 minut przedłużenia dla uczniów z takim uprawnieniem,
 • matematyka: 100 minut + 50 minut przedłużenia dla uczniów z takim uprawnieniem,
 • język angielski: 90 minut + 45 minut przedłużenia dla uczniów z takim uprawnieniem.
 1. Uczniowie rozwiązują zadania egzaminacyjne samodzielnie i w ciszy, nie zakłócając pracy innym. Zespół nadzorujący nie udziela żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 2. W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście (w towarzystwie nauczyciela) zdający zamyka arkusz, a czas jego nieobecności odnotowuje się w dokumentacji.
 3. W przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niedozwolonych,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

dyrektor szkoły przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu. Uczeń zdaje egzamin z tego przedmiotu w terminie dodatkowym: 7 – 9 lipca 2020 r.

 1. Jeśli uczeń ukończył pracę z arkuszem przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. Nauczyciel z zespołu nadzorującego sprawdza kompletność materiałów i upewnia się czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi (przenoszenie odpowiedzi na kartę nie dotyczy uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami
  w nauce). W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy innym.
 2. Zdający może opuścić salę, gdy zakończył pracę z arkuszem, najpóźniej na 15 minut przed czasem zapisanym na tablicy. Uczniowie, którzy zakończyli pracę z arkuszem
  w ciągu ostatnich 15 minut, pozostają w sali do końca.
 3. Po zakończeniu czasu egzaminu, uczniowie zamykają arkusze i odkładają je na brzeg stolika. Uczniowie którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę, mogą jeszcze skorzystać z 5 minut dodatkowego czasu – jednak jest to czas tylko na przeniesienie odpowiedzi z arkusza na kartę, a nie na rozwiązywanie zadań.
 4. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego wypuszcza uczniów z sali egzaminacyjnej w odstępach czasowych, tak by uniknąć ich gromadzenia na korytarzu i w czasie odbioru swoich rzeczy.
 5. Uczniowie po wyjściu z sal egzaminacyjnych kierują się schodami obok biblioteki na górny korytarz hali sportowej, tam odbierają swoje rzeczy i następnie wychodzą ze szkoły przez główne drzwi hali sportowej.
 6. Uczniowie udają się do domu – nie gromadzą się przed szkołą.

 

Opracowała: 29.05.2020 r. Katarzyna Nowak

 

Podstawa prawna:

Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.