Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

www.liniadzieciom.pl

Regulamin konkursu plastycznego przeznaczonego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu „Nie dla Cyberprzemocy”

Organizatorem konkursu jest Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy I-VIII.
 2. Cel konkursu:
 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z używania mediów elektronicznych;
 • ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych;
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dziecięcej, kreatywności;
 • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji swoich dokonań.
 1. Konkurs ma charakter indywidualny / każda praca ma jednego autora /.
 2. Udział polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z celami konkursu.
 3. Praca powinna mieć charakter plakatu.
 4. Format prac: A4, A3 (płaska).
 5. Technika wykonania: dowolna.
 6. Prace muszą zawierać metryczkę w postaci:
 • Imię i nazwisko autora
 • Adres, nr tel. rodzica/opiekuna
 • Nazwę szkoły i oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza.
 1. Formularz zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenie opiekuna ucznia należy dostarczyć osobiście wraz z pracą najpóźniej do 30.10.2019 r.
 2. Prace należy dostarczyć do gabinetu psychologa i pedagoga (sala 14) do dnia 30.10.2019 r.
 1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora i wyłoni 3 najlepsze prace oraz przyzna pierwsze trzy miejsca w każdej z 3 kategorii wiekowych (klasy I-III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII ).
 2. Pod uwagę brane będą:
 • Indywidualne podejście do tematu
 • Samodzielność
 • Oryginalność i pomysłowość
 • Kompozycja
 • Zgodność tematyczna.
 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 r. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplom uczestnictwa.

Zastrzega się, że złożonych prac konkursowych nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na własność organizatora. Złożenie prac oraz karty zgłoszeniowej na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez jego opiekunów prawnych oraz ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie prac w formie publikacji pokonkursowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 

Organizatorzy konkursu:

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz Partnerzy:

Miasto i Gmina Siewierz

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie siedziba w Siewierzu

 

 

Zał. Nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie opiekuna dziecka