Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zmiana zasad dotyczących używania telefonów komórkowych przez uczniów

 

Informujemy, że od dnia 4 listopada 2019 roku, w szkole obowiązują uczniów nowe zasady dotyczące telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych zostały opracowane w porozumieniu z rodzicami i zaakceptowane przez Radę Rodziców. Są one zapisane w Statucie szkoły w paragrafie 51. – znowelizowany Statut zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 4 listopada br.

 

 WARUNKI WNOSZENIA I KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

 

 1. W szkole obowiązuje uczniów całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, takich jak tablet, zegarek typu smartwatch, głośnik multimedialny itp.
 2. Jeśli uczeń przynosi ze sobą telefon/urządzenie elektroniczne do szkoły, po przyjściu – jeszcze w szatni, wyłącza je i wkłada do plecaka szkolnego.
 3. W trakcie lekcji, przerw międzylekcyjnych i wszelkiego rodzaju zajęć, uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych. Przez cały czas pobytu ucznia na terenie szkoły urządzenia te są wyłączone i schowane w plecaku ucznia.
 4. Po zakończeniu zajęć szkolnych i opuszczeniu terenu szkoły, uczeń może włączyć
  i używać telefon/urządzenia elektroniczne.
 5. Jeśli uczeń zostanie przyłapany przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły na korzystaniu, w jakiejkolwiek formie, z telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego na terenie szkoły – nauczyciel/inny pracownik szkoły poleca uczniowi wyłączenie urządzenia i włożenia go do plecaka, a obowiązkiem ucznia jest natychmiastowe wykonanie takiego polecenia. Jeśli uczeń nie wykona polecenia otrzymuje, oprócz kary za złamanie zakazu używania urządzeń opisanej w punkcie 9., także punkty ujemne za lekceważenie nauczyciela/innego pracownika szkoły.
 6. Nauczyciel/inny pracownik szkoły zgłasza wychowawcy klasy fakt złamania zakazu korzystania z telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego przez danego ucznia i wychowawca wymierza karę zgodnie z punktem 9.
 7. Jeśli fakt korzystania przez ucznia z telefonu/urządzenia elektronicznego zgłoszony zostanie przez innego ucznia, przypadek taki nie jest rozpatrywany i uczeń nie otrzymuje kary.
 8. Wychowawca klasy odnotowuje fakt złamania zakazu w Karcie monitorowania korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, która stanowi załącznik do Statutu szkoły. W terminie do 2 dni roboczych, wychowawca klasy informuje także o ww. zdarzeniu rodziców ucznia, poprzez wiadomość
  w dzienniku elektronicznym. W wiadomości wychowawca klasy podaje fakt złamania zakazu i krótki opis sytuacji , datę zdarzenia oraz informację o karze.
 9. Za korzystanie, w jakiejkolwiek formie, z telefonu/urządzenia elektronicznego przez ucznia stosuje się następujące kary:
 • za pierwsze użycie telefonu w półroczu uczeń otrzymuje -30 punktów
  w kategorii „Używanie telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego”,
 • za drugie użycie telefonu w półroczu uczeń otrzymuje -60 punktów
  w kategorii „Używanie telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego”,
 • za następne użycie telefonu w półroczu uczniowi obniża się klasyfikacyjną ocenę śródroczną lub roczną (w klasach 8 – końcową), o jeden stopień,
 • kolejne przypadki złamania zakazu przez ucznia, skutkują obniżeniem
  oceny o kolejne stopnie, aż do oceny nagannej.
 1. Uczniowie, w razie własnej potrzeby kontaktu z rodzicem, mogą nieodpłatnie korzystać z telefonu stacjonarnego szkoły umieszczonego w holu wejściowym. Uczeń musi znać lub mieć zapisany numer telefonu rodzica.
 2. Rodzice, w razie pilnej potrzeby kontaktu z dzieckiem, telefonują do sekretariatu szkoły. Uczeń zostanie poproszony o oddzwonienie do rodzica w czasie najbliższej przerwy międzylekcyjnej, chyba że sytuacja będzie wymagała natychmiastowej rozmowy z dzieckiem – wówczas uczeń będzie poproszony z lekcji lub innych zajęć.
 3. Dopuszcza się korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, jako pomocy dydaktycznych, w czasie lekcji lub innych zajęć,
  na polecenie nauczyciela.
 4. Zasady korzystania z telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych podczas wyjazdów i wycieczek ustala kierownik, a ustalenia te podane są w regulaminie wyjazdu/wycieczki, z którym zapoznawani są uczniowie i rodzice. Zasady korzystania z telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych podczas wyjść na terenie miasta Siewierza ustala nauczyciel organizujący wyjście i informuje uczniów w dniu wyjścia, przed jego rozpoczęciem. Za złamanie obowiązującego podczas wyjścia/wycieczki zakazu używania telefonu/urządzeń elektronicznych stosuje się kary zgodnie z punktem 9.
 5. W razie zaginięcia telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego, uczeń zgłasza ten fakt telefoniczne lub osobiście rodzicowi. Rodzic, jako właściciel urządzenia, podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie przez ucznia telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych.
 7. Dyrektor szkoły zaleca nieprzynoszenie telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych do szkoły.

Podstawa prawna: § 99 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

Katarzyna Nowak