Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Konkurs literacki - „Bohaterowie Miasta i Gminy Siewierz walczący o odzyskanie niepodległości”

 

Regulamin - Gminnego Konkursu Literackiego pt. „Bohaterowie Miasta i Gminy Siewierz walczący o odzyskanie niepodległości”

 

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V-VII szkoły podstawowej oraz klas: II i III gimnazjum.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy V-VII szkoły podstawowej,
 • klasy II-III gimnazjum.

 

 1. Opis:

Uczestnicy konkursu przesyłają wspomnienia o znanych im osobach (o członkach rodziny, przyjaciołach, znajomych), które miały wkład w odzyskanie niepodległości i pracę na rzecz Wolnej Polski w latach 1918 r.-2018 r.

 1. Cele konkursu:
 • budzenie postaw patriotycznych,
 • stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnej twórczości literackiej,
 • budzenie aktywności twórczej,
 • doskonalenie umiejętności pisania wybranych form literackich,
 • ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych młodych twórców,
 • integracja uczniów z terenu Miasta i Gminy Siewierz.

 

 1. Forma literacka:

OPOWIADANIE (o objętości od 2 do 6 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm).

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Jeden autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
 • Utwór musi być opatrzony wybranym przez siebie godłem literowym /pseudonimem/ z zaznaczoną kategorią wiekową. Tym samym godłem literowym /pseudonimem/ należy opatrzyć dodatkową kopertę, która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek szkołę, imię i nazwisko nauczyciela. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy literackiej w formie wydruku komputerowego na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu, ul. J. Piłsudskiego 31, 42-470 Siewierz. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem - ,,Bohaterowie Miasta i Gminy Siewierz walczący o odzyskanie niepodległości’’.
 • Organizator nie zwraca dostarczonych prac i zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocji oraz zamieszczenia w publikacji pokonkursowej.

 

 1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są to prace własne oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych autora w celach konkursowych.

 

 1. Termin nadsyłania prac:

Prace konkursowe (maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej z jednej placówki) należy nadsyłać w terminie do 15 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Jury:
 • Prace oceni jury powołane przez organizatora.
 • Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 • Jury sporządza z obrad protokół.

 

 1. Kryteria oceny:
 • walory artystyczne nadesłanych tekstów,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • odzwierciedlenie w pracy prawdy historycznej,
 • poprawność językowa,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia:
 2. Wręczenie nagród odbędzie się 25 maja 2018roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.
 3. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o godzinie wręczenia nagród za pomocą poczty elektronicznej. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.
 4. Podczas podsumowania konkursu autorzy nagrodzonych prac poproszeni będą o ich publiczną prezentację.

 

 

Organizatorzy:

Tel. kontaktowy: 326741335 w.4

Kazimiera Banaś

Bożena Noszczyk

.