Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PO 25 MAJA 2018 r.

 

 W związku ze zmianami w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) wprowadzonymi ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) pragniemy przekazać Państwu istotne informacje dotyczące zasad stosowania monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

 

Zgodnie z dodanym do ustawy Prawo oświatowe art. 108a dyrektor szkoły lub placówki może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Może to jednak uczynić spełniając uprzednio następujące warunki:

 

- stosowanie monitoringu musi być niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia – oznacza to, że monitoring może być wprowadzony tylko w takich miejscach, w których jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa z powodów obiektywnych takich jak np. duży rozmiar budynku, incydenty zagrożenia bezpieczeństwa w przeszłości itp.

 

Monitoring, na mocy nowych przepisów, NIE MOŻE być stosowany w miejscach w placówce takich jak:

 

- pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

- pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

- pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

- pomieszczenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.

 

 chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

 

W świetle powyższego monitoring dotychczas stosowany w w/w pomieszczeniach takich jak sale zajęć może być stosowany nadal tylko w wyjątkowych przypadkach podyktowanych realnie występującym zagrożeniem bezpieczeństwa. W innych sytuacjach w w/w pomieszczeniach powinno się zaprzestać jego stosowania poprzez jego demontaż.

 

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje do 1 miesiąca od dnia nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Pozostałe obowiązki administratora związane ze stosowaniem monitoringu:

 

- informowanie uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu – obowiązek ten dotyczy sytuacji wprowadzania monitoringu w placówce;

 

- przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informowanie jej na piśmie o stosowaniu monitoringu – proszę wprowadzić procedurę pisemnego informowania nowych pracowników o stosowaniu monitoringu w placówce;

 

- w przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych lub ogłoszeń, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem – obowiązkowo należy stosować oznaczenia informujące o monitoringu na terenie i w pomieszczeniach, w których jest on stosowany;

 

- dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu.