Strona domowa Regulamin rozgrywek
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Regulamin

V edycji Siewierskiej Ligi „Piątek”

w halowej piłce nożnej

sezon 2012/2013

 

Artykuł 1 - Cel rozgrywek

§ 1

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej na terenie Miasta i Gminy Siewierz oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł mistrzowski V edycji Siewierskiej Ligi „Piątek”

 

Artykuł 2 - Organizator rozgrywek

§ 2

1. Organizatorem rozgrywek jest Urząd Miasta Gminy w Siewierzu przy udziale Zespołu Szkół w Siewierzu

2. Organizatorzy rozrywek:

• opracują regulamin i terminarz rozgrywek,

• będą weryfikować wyniki spotkań,

• prowadzą ewidencję drużyn, zawodników oraz statystykę rozgrywek,

• będą prowadzić nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek

 

Artykuł 3 - Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

§ 3

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem opracowanym przez Organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo  do  zmiany  terminu  rozgrywek po wcześniejszym ustaleniu  z przedstawicielami  drużyn.

§ 4

1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej

5 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, przyznając walkower - 3:0 - na korzyść drużyny przeciwnej.

2. Jeżeli zespół pojawi się na boisku spóźniony ponad 5 minut, spotkanie może być rozegrane jako mistrzowskie, za zgodą drużyny przeciwnej.

3. W chwili, gdy drużyna w jednym sezonie rozgrywkowym otrzyma 3 walkowery zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek.

4. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana z rozgrywek spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte. Natomiast, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% + 1. spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery

w stosunku 3 : 0

§ 5

Mecze będą rozgrywane w Hali sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu . Poniedziałki od godziny 17.30.

 

Artykuł 4 - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 6

1. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentacje: zakładów pracy, urzędów, instytucji, a także zespoły nieformalne utworzone przez mieszkańców bloku, ulicy czy osiedla z terenu Miasta i Gminy Siewierz i okolic.

2. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać:

• dokładną nazwę zespołu (obowiązkowo),

• imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego kierownika (osoby pełnoletniej) drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych w imieniu drużyny.

• przedłożenie listy zawodników uprawnionych do gry.

3. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest:

• dokonanie opłaty startowej w ustalonej wysokości 300 zł (jest  to opłata jednorazowa na  cały  sezon)

 

 Artykuł 5 - Zgłoszenie zawodników do gry

§ 7

1. Drużyna zgłoszona do rozgrywek może liczyć maksymalnie 15 zawodników ale min 8 osób

2. Pisemne zgłoszenie zawodników (wyłącznie na specjalnym druku) - powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, zgłoszonej i złożonej do organu prowadzącego rozgrywki.

3. Nie przewiduje się zmiany barw klubowych zawodnika w trakcie trwania danej edycji rozgrywek.

4. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie danej drużyny.

5. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania - u sędziego prowadzącego zawody. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.

 

Artykuł 6 - Przepisy i zasady gry

§ 8

W rozgrywkach Siewierskiej Ligi „Piątek” przestrzegane będą przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych obowiązujące w Komisji ds. piłki nożnej pięcioosobowej przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

§ 9

1. Czas gry 2x15 minut z 3. minutową przerwą pomiędzy połowami.

2. Spotkanie rozgrywają dwie drużyny, a każda z nich składa się z nie więcej niż 5. zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie, co najmniej 5. zawodników. Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 2. zawodników mecz należy zakończyć.

3. Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi 10 osób, którzy mogą przebywać na ławce rezerwowej.

4. Ilość zmian "w locie" (w wyznaczonym miejscu - strefie zmian) dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona, przy czym stosujemy zasadę: najpierw zawodnik schodzi a dopiero potem może wejść zmiennik, za wyjątkiem bramkarza, który może być wymieniony tylko w czasie przerwy w grze z powiadomieniem sędziego.

5. Drużyny rozgrywają spotkania systemem ustalonym  przez  organizatora, przy akceptacji  przedstawicieli  drużyn.

6. Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.

7. O kolejności miejsc w końcowej tabeli ligi decyduje kolejno:

• większa liczba zdobytych punktów;

• przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "małą tabelkę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi zespołami;

• korzystniejsza różnica bramek;

• większa ilość zdobytych bramek;

 

Artykuł 7 - Badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników

§ 10

1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

2. Ubezpieczenie  drużyn od następstw i nieszczęśliwych wypadków - we własnym zakresie.

 

Artykuł 8 - Ubiór zawodników

§ 11

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej w Błaszkach, występują w dowolnych strojach (jedna z drużyn gra w znacznikach)

3. Standardowe wyposażenie zawodników musi się składać z koszulki, spodenek, skarpet oraz obuwia na płaskiej (czystej) podeszwie. Używanie obuwia jest obowiązkowe.

 

Artykuł 9 - Sędziowie

§ 12

1. Obsady sędziowskiej na poszczególne mecze dokonuje organizator.

 

Artykuł 10 - Nagrody

§ 14

1. Zespoły, które uplasuje się na miejscach I - III otrzymują pamiątkowe puchary

2. Pozostałe zespoły - pamiątkowe dyplomy.

3. Ponad to, organizator rozgrywek prowadzić będzie klasyfikację :

• Króla strzelców

 

Artykuł 11 - Protesty

§ 15

1. Zgłoszone protesty dotyczące przebiegu spotkań przyjmowane będą do 15 minut po zakończonym meczu.

2. Protesty rozpatrywać będzie Komisja Dyscyplinarna składającą się z 5. przedstawicieli (3. uczestniczących drużyn, 1. sędziego i 1. Organizatora).

3. Wszelkie protesty rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 5. dni od rozegranego spotkania.

 

Artykuł 12 - Sankcje karne

§ 16

1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień czasowych (1, 2, lub 3-minutowe wykluczenia z gry), napomnienia (żółta kartka) i wykluczenia z dalszej gry w danym meczu (czerwona kartka).

2. Zawodnik po otrzymaniu kary czasowej powraca na boisko, natomiast

w przypadku czerwonej kartki ukarany zawodnik nie może uczestniczyć

w danym spotkaniu do jego zakończenia. Dodatkowo drużyna przez 2 minuty gra w osłabionym składzie.

3. Zawodnik wykluczony z gry nie może ponownie wejść na boisko ani przebywać na ławce zawodników rezerwowych. Jego zespół po upływie

2. minut od momentu usunięcia winnego zawodnika, może uzupełnić swój skład.

4. Zawodnik ukarany czerwoną kartką ma automatyczny zakaz gry

w jednym, kolejnym spotkaniu swojej drużyny.

5. Ocena rodzaju przewinienia w meczu zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

 

Artykuł 13 - Postanowienia końcowe

§ 17

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który może dokonywać jego zmian, lecz nie podczas trwania danej edycji rozgrywek.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje organizator..

3. Regulamin obowiązuje w rozgrywkach V edycji Siewierskiej Ligi „Piątek” w sezonie 2012/2013.

 

 

Organizatorzy.

Kontakt   888 834 830