Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu

ul. Piłsudskiego 31, 42-470 Siewierz

telefon/fax: 32 674 13 35

e-mail: sekretariat@sp1siewierz.pl

www.sp1siewierz.pl

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rok szkolny 2019/2020

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas: I – VIII szkoły podstawowej, na podstawie Zasad rekrutacji do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.  

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 2. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia należy złożyć do 28.06.2019 r. do godz. 15.00.

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc.

 1. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym.
 2. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym stwierdza się, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
 3. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje Dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy szkolnej.
 4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

- obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym,

- dojeżdżające,

- dzieci wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- rodziców samotnie wychowujących dzieci,

- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

- umieszczone w rodzinach zastępczych,

- z rodzin objętych nadzorem kuratora lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Dzieci rodziców niepracujących, a korzystających z obiadów, nie muszą składać wniosku zapisu do świetlicy. Na czas obiadu dzieci przebywają w stołówce szkolnej, a po zjedzonym posiłku opuszczają stołówkę szkolną .
 2. W przypadku ciągłej nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych (powyżej jednego miesiąca), rodzic jest zobowiązany do kontaktu z kierownikiem świetlicy w celu poinformowania go o przyczynach nieobecności ucznia. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia i braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczeń zostaje skreślony z listy wychowanków świetlicy.
 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną . Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna składa się z wicedyrektora szkoły, kierownika świetlicy, z dwóch wychowawców świetlicy szkolnej, pedagoga /psychologa szkolnego.

Komisja przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegających się o przyjęcie do świetlicy na dany rok szkolny i indywidualnie rozpatruje każdy wniosek.

 1. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy szkolnej lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy.
 2. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie.
 3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora szkoły nie później niż w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych.

14a. Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane.

14b. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpływu odwołania. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazywana jest osobiście rodzicom lub za pośrednictwem poczty.

14c. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

15. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września b. r. szkolnego, a kończy w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

16. Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.

17. Godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzice/prawni opiekunowie będą mogli uzupełnić do 16.09.2019 r. po zapoznaniu uczniów z planem lekcji oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych.

 1. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 10.09.2019 r.

 

Niniejsze zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej obowiązują od 07.06.2019 r.

 

DO POBRANIA